Provozní řád ŠJ

Řád školní jídelny

č.j. III/3/2013

Spisový znak: A1

Skartační znak: A5

Pedagogická rada projednala dne:

Školská rada schválila dne:

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2013

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice (dále jen řád školní jídelny) upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

Vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění. Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, má dítě nebo žák právo na poskytnutí stravy v době jeho pobytu ve škole, nebo školském zařízení, mimo pobyt ve školní družině v období prázdnin.

Přihlášení ke stravování:

Každý strávník školní jídelny (zákonný zástupce strávníka) je povinen vyplnit závaznou přihlášku ke stravování. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje a při jakékoliv změně uvedených na přihlášce je nutné tyto změny ihned hlásit provozní ZŠ.

Dítě přítomné v MŠ v době podávání stravy musí tuto odebrat.

V případě nevhodného jednání může být strávník na základě §31 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ze stravování vyloučen.

Objednání a odhlášení stravy:

Objednat a odhlásit stravu je možné do 14.00 hodin předchozího stravovacího dne osobně ve školní jídelně, telefonicky nebo písemně do sešitu ve vestibulu školy. Předchází-li stravovacímu dni svátek nebo víkend je možné odhlásit ve stravovací den do 7.30 hod na tel. čísle 569739211. V případě onemocnění je v souladu s vyhláškou o školním stravování možno vyzvednout stravu pouze v první den nemoci v době výdeje obědů (11.15 - 11.30) do nádob určených k přenosu jídla. Tuto je třeba zkonzumovat do 1 hodiny od výdeje. Vzhledem k zpětné platbě je strávník automaticky přihlášen každý měsíc k odběru stravy. Pokud dojde ke změně, rodič nebo zákonný zástupce je povinen tuto odhlásit.

V případě prázdnin a omluvené nepřítomnosti (mimo první den nemoci) ve škole nemají žáci ZŠ nárok na dotovanou stravu a hradí cenu včetně provozních a mzdových nákladů.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy do 11.30 hodin budou vydány mezi ostatní strávníky.

Výdejní doba:

-přesnídávka 8.30 až 9.00 hodin

-oběd 11.30 až 13.00 hodin

-svačina 14.30 až 15.00 hodin

Pokud je nutná změna výdejní doby např. vzhledem k provozním podmínkám jídelny nebo školy jsou strávníci včas upozorněni.

Strava se mimo školní jídelnu nevydává, pouze v první den nemoci, z jídelny není dovoleno odnášet stravu mimo balených doplňků a kusového ovoce a zeleniny. Dále není dovoleno přinášet si stravu vlastní.

Platba stravného:

Stravné se platí zpětně, nejdéle do 10-ti dnů po obdržení lístku (MŠ) nebo po zapsání do žákovské knížky (ZŠ) s výší stravného.

1.      V hotovosti – ve školní jídelně v době od 13.30 do 14.00 hodin. Po domluvě i v jiném čase.

2.      Převodem na účet školy č.ú. 181871437/0300, VS přiděluje provozní ZŠ při zapsání dítěte ke stravování.

V případě problému s platbou si vyhrazujeme právo na zálohové platby měsíc dopředu, v dalším opatření předává provozní ZŠ podklady ředitelce školy, která zahájí správní řízení. V případě nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci se rodiče (zákonný zástupce) dostaví v daném termínu k zaplacení stravného.

Přehled cen:

Viz ceny stravného

Zařazování do kategorií:

Školní jídelna zařazuje strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) 7 nebo 11 let.

Provozní informace:

Vstup do školní jídelny je dovolen pouze stravovaným a pedagogickému dozoru v době výdeje stravy. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny provozní ZŠ, dozorujícího pedagoga, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly. Problémy technické nebo hygienické závady, připomínky k pokrmům strávník hlásí provozní ZŠ, úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pedagogovi.

Úklid školní jídelny:

Provádí se denně setřením stolů a židlí, vytřením podlahy. Generální a sanitační úklidy dle vnitřního předpisu a pracovní náplně pro uklízečku ZŠ. Mimořádný úklid jídelny během jídelní doby zajišťuje dozor.

 

Jídelní lístek:

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle odst. 2 přílohy vyhlášce č.48/1993 Sb. Jídelní lístek pro seznámení strávníků i rodičů je vyvěšen v přízemí budovy školy, ve třídě ZŠ a na internetových stránkách www.zssazavka.cz

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavlína Karlová                                                             

  ředitelka školy                                                                       

 

 

 

V Sázavce 30.8.2013

 

 

Comments